ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ม.ราชภัฏอยุธยา อบรมส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี คุณชัยณรงค์ ควรสถิตย์ ผู้จัดการสามบัณฑิตการประดับ และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การผูกผ้าและการจับจีบผ้า พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการผูกผ้าและการจับจีบผ้า และยังบรรยายให้ความรู้การจัดแจกันดอกไม้และการตกแต่งสถานที่ พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดแจกันดอกไม้และการตกแต่งสถานที่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีทักษะและความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม