ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมพัฒนาศักยภาพทักษะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนภายใต้โครงการครอบครัวพลังบวกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน ภายใต้โครงการครอบครัวพลังบวกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมคณะวิทยากร และได้รับเกียตริจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการนี้ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดยในช่วงปีที่ผ่านมานักวิชาการได้ลงพื้นที่เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน และแกนนำครอบครัวพลังบวกทั้ง 4 พื้นที่ได้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ โครงการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร จาก ศูนย์พัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EFs) เด็กด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก “101” Educare Center” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี จาก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยมีผู้นำชุมชนแกนนำครอบครัวพลังบวก จาก 4 พื้นที่ คลองจิก อำเภอบางปะอินไทรน้อย อำเภอบางบาล บ้านหีบ อำเภออุทัย และพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรม เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาและสนับสนุนระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม