ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ม.ราชภัฏอยุธยา อบรมทบทวนภารกิจหน่วยงาน จัดทำกรอบระดับตำแหน่ง และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการทบทวนภารกิจหน่วยงาน การจัดทำกรอบระดับตำแหน่ง (สายสนับสนุนวิชาการ) และการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับหัวหน้างาน) ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะกรรมการประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บรรยายสรุปการทบทวนการจัดทำกรอบระดับตำแหน่งและการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน ตามประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนของมหาวิทยาลัย และทบทวนการจัดทำกรอบระดับตำแหน่ง (สายสนับสนุนวิชาการ) พร้อมทั้งสรุปวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย และการจัดทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งระดับหัวหน้างาน) ในระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น) ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนวิเคราะห์ทบทวนภารกิจหน่วยงาน ในการจัดทำกรอบระดับตำแหน่ง (สายสนับสนุนวิชาการ) ได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับหัวหน้าได้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม