ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ และอาจารย์ ดร.ชเนตตี พุ่มพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ร่วมการประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ณ Centre Point Hotel Terminal 21 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนสภาคณาจารย์และ ข้าราชการกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระดมความคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม