ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเชิงรุก

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการบริการเชิงรุก ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีบริการดังนี้ 1. การบริการรับคืนตัวเล่มหนังสือ และแนะนำการยืมต่อระบบออนไลน์ 2. บริการส่งหนังสือถึง อาจารย์ บุคลากรที่เป็นสมาชิกของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Book Delivery Service) 3. แนะนำการเขียนบรรณานุกรม 4. แนะนำหนังสือใหม่ 5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6. รับฟังข้อเสนอแนะ/ปัญหาการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม