ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ม.ราชภัฏอยุธยา อบรมพัฒนาทักษะสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “พัฒนาทักษะการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี” ให้กับตัวแทนนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย พันตำรวจตรี ดร.วรชาติ บุรณศิริ คุณแสนภูมิ เปลี่ยนศรี และคุณเพชรรัตน์ สาระเมฆ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาทักษะการสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองดี ตลอดจนการปลูกฝังกระบวนการสร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการสร้างจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม