ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (8 มกราคม 2566) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 9 รายตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 2. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 3. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 4. พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6. อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย 7. รับทราบการรายงานข้อมูลจำนวนคณาจารย์แบ่งตามวุฒิการศึกษาและคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 8. รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 31 มกราคม พ.ศ. 2566)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม