ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยา ต้อนรับ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานด้านวิศวกรสังคม

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาวิศวกรสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมคณะศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานวิศวกรสังคม เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังการนำเสนอการดำเนินงานการสร้างกลไกการพัฒนากระบวนการศึกษา เพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม นำเสนอโดย นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาวิศวกรสังคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม