ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564/2565

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 โดยได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ สำหรับนิสิต/นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นางสาวสกุลรัตน์ คำอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. นายประณต เข็มมณ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในปีการศึกษา 2563 คือ นางสาวบุญญิสา เปี่ยมศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนักศึกษาได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิตได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2564 คือ นายเดชนิน ถึงเสียบญวน นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม