ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“วันราชภัฏ” และแถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21

วันนี้(14 ก.พ.66) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดงาน “วันราชภัฏ” และแถลงข่าวรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานในพิธี ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายพระพรในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี ต่อจากนั้นเป็นพิธีประกาศเกียรติคุณและรับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์) ประเภท ศิษย์เก่าครุศาสตร์ดีเด่น นักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น และอาจารย์ครุศาสตร์ดีเด่น โดยค้นหาศิษย์เก่าครุศาสตร์ นักศึกษาครุศาสตร์ และอาจารย์ครุศาสตร์ ที่มีผลงานโดดเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเชิดชูเกียรติ และประกาศยกย่องต่อสาธารณชนให้เห็นถึงผลงานเชิงประจักษ์อันแสดงถึงศักยภาพและพลังการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดยอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 3 คนดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์) ประเภท อาจารย์ครุศาสตร์ดีเด่น (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล) 2.นายไกรสร ศรีเจริญ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์) ประเภท นักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น 3.ดร.กุลธิดา อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์) ประเภท ศิษย์เก่าครุศาสตร์ดีเด่น โดยรับรางวัลจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม