ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบ 31 ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า”

วันนี้ (14 ก.พ.66) เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบ 31 ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายพระพรในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องในวันราชภัฏ (ครบรอบ 31 ปี) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนามราชภัฏ ให้แก่ชาววิทยาลัยครูทั่วประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน) และพระราชทานตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีรับสั่งให้ส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างเต็มที่ 2 เรื่องหลัก คือ 1. การผลิตและพัฒนาครู จะต้องวางระบบที่ดี และ 2.ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นแต่ละแห่ง ต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้จัดกิจกรรมอันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม