ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

เมื่อวันองคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดส่งการแสดงชุด“อโยธยานาฎยะวิจิตร” ซึ่งเป็นชุดผลงานศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ ที่ได้รับ แรงบันดาลใจจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมอยุธยา เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “ละโว้ธานีศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม