ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) ในรูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร อาจารย์ ดร.เอกชัย ธีรภัคสิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตษิพัฒน์ เอื้อจิตรเมศ โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม