ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ถ้วย-โถ-โอ-ชาม : ตามรอยการค้าสืบประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านการค้าเครื่องกระเบื้องจีน-ญี่ปุ่น”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประวัติศาสตร์อยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ถ้วย-โถ-โอ-ชาม : ตามรอยการค้าสืบประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านการค้าเครื่องกระเบื้องจีน-ญี่ปุ่น” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวิทยากร คือ คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชาวจีนโพ้นทะเล คุณไอยคุปต์ ธนบัตร นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยา-จีน-ญี่ปุ่น เสริมสร้างทักษะ การใช้หลักฐานประเภทโบราณวัตถุกับการศึกษาประวัติศาสตร์ ผ่านหลักฐานประเภทโบราณวัตถุ รูปแบบทางศิลปะยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม