ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบเงินค่าสินไหมทดแทนนักศึกษาเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-ฮอลันดา อาคารศรีอโยธยา อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติรัตน์ บุญล้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และนางสาวปรางค์แก้ว แหลมสุข นักสุขศึกษา มอบเงินค่าสินไหมทดแทนนักศึกษาเสียชีวิต จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 120,000 บาท ให้กับผู้ปกครองของนางสาวณัฐมนต์ บุญล้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม