ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา เข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยอแสง-ศิลป์ดินแดนแห่งความสุข”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับโอกาสจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เป็นตัวแทนเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 21 “ยอแสง-ศิลป์ดินแดนแห่งความสุข” เพื่อร่วมส่งเสริม เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม