ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

Library tour

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561 Library tour โดยมี อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการบริการ แนวปฏิบัติ แหล่งจัดเก็บและการให้บริการสารสนเทศ จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม