ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม