ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมสัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานหลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา จัดขึ้น ณ 3004 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม