ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566” ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566” ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระที่สำคัญคือ ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (MOU) และในช่วงบ่าย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการและบุคลากร ได้นำสมาชิกเครือข่ายลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องประชุม ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ใช้ในการจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2566

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม