ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ หลักสูตร “ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine to Happiness (AR2H) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาองค์กร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วยทีมงานคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการจัดโครงการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการจัดการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและขีดความสามารถบุคลากรและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทั่วประเทศ ด้วยการเพิ่มความรู้และทักษะการเป็นผู้นำ ตลอดจนสร้างเสริมคุณค่าบทบาทและศักยภาพของ บุคลากร และ “นักสร้างสุข” สนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ สภาวะแวดล้อม ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และความสุขในการทำงาน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม