ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี “ครุฯ กรุงเก่า” ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี “ครุฯ กรุงเก่า” ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร งานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่งาน ผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะที่สำคัญทั้งด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่งาน ผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะที่สำคัญทั้งด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “มุมมองวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ทำอะไร ทำไปทำไมทำอย่างไร ทำไปเพื่อใคร” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล ประธานหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีพัสสกรณ์ วิวรรธมงคล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ และช่วงท้ายกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์อีกด้วย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม