ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้ง 14 มหาวิทยาลัย ทางด้านนายภานุวัฒน์ บุญชู นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาทั้ง 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเกิดกระบวนการทำงานและเสริมสร้างจิตอาสาโดยผ่านกระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมในการช่วยเหลือ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านงานพัฒนานักศึกษาร่วมกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 160 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เจ้าภาพจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งทั้ง 14 มหาวิทยาลัยจะร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนา ในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม