ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำชมและอธิบายข้อมูลโบราณสถาน สำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับโอกาสให้ทำการนำชมและอธิบายข้อมูลโบราณสถานสำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดบรมพุทธาราม, วัดพระศรีสรรเพชร, วัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ โดยจัดบรรยายข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเสาไห้วิทยานุกูล จังหวัดสระบุรี ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว ได้แก่ ผู้ควบคุมและดำเนินการฝึกซ้อมการบรรยายและนำชมด้วยภาษาอังกฤษ คือ อาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียวผู้ช่วยฝ่ายฝึกซ้อมการบรรยายและนำชมด้วยภาษาอังกฤษ คือ อาจารย์เอกรัตน์ คณาพร อาจารย์ปิยธิดา คำพิพจน์ และอาจารย์วราภรณ์ สืบวงศ์สุวรรณ ศิษย์เก่าและตัวแทนนักศึกษาที่ทำการบรรยายและนำชมด้วยภาษาอังกฤษ คือ นายปิยวัฒน์ จันทน์สุคนธ์ (ศิษย์เก่า รุ่น 61) นางสาวชนนิกานต์ แช่มช้อย (นักศึกษาปีที่ 2) นางสาวธัญวรัตน์ ศิริ (นักศึกษาปีที่ 2) นางสาวพรลภัส มาลาอี (นักศึกษาปีที่ 2) นางสาวหทัยรัตน์ ศิริรัตนรักษ์ (นักศึกษาปีที่ 1) และนายปฏิภาณ ปัญญาวัฒนากร (นักศึกษาปีที่ 1) ทั้งนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากรายวิชาในหลักสูตร ไปฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีโอกาสนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในอนาคตต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม