ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) ในรูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ คุณกนก คล้ายมุข ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ การวิชา อาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีอาจารย์ ในสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม