ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุติธรานนท์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และงานวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม