ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระพิจารณาต่างๆ ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสภาคณาจารย์สัญจรทุกภาคส่วนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายในเดือนมีนาคม 2566 2. การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม 3. การวางแผนเพื่อดำเนินการเป็นเจ้าภาพในจัดประชุมที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน 2566 4. การทบทวนสวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 5. การจัดกิจกรรม ARU RUN งานวิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6. แสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม