ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 8 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ผอ.สุชีพ บุญวงษ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นอกจากนี้สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในการเป็นต้นแบบของผู้นำเที่ยวและร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชนในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมวันแรกเป็นกิจกรรมภาคบรรยาย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี เทคนิคการดูแลและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เทคนิคการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่สองของการจัดกิจกรรมได้ให้นักเรียนผู้เข้าอบรมลงพื้นที่บรรยายในสถานที่ท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยให้นักเรียนอัดคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความสามารถหลังจากการอบรมในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม