ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร บุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 227 โครงการ ให้เกิดความยั่งยืน ในชุมชน 187 แห่ง และ 180 โรงเรียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนรักวิทย์ และโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นการบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นนักคิดนักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ผ่านการปฏิบัติการเรียนรู้จริงในพื้นที่ชุมชนแบบกระบวนการห้องปฏิบัติการ ทางสังคม (Social Lab) พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สร้างความสามัคคีและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาในความเป็นราชภัฏจากนั้น ได้ลงพื้นที่บ้านระบาง ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการทำฟาร์มจิ้งหรีด ขนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากผลไม้และเห็ด เครื่องหนัง ผ้าพื้นถิ่น และเครื่องจักสาน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม