ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวันเก๋า” ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ ประธานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและบริการวิชาการตามศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวันเก๋า” ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดฐานกิจกรรมออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านพิทักษ์ ส่งเสริมความรัก ความสำนึก และความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ของชุมชนและชาติบ้านเมืองของตน ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งศาสนาที่ตนนับถือ วิทยากรโดย อาจารย์รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ และอาจารย์ดาราพร ศรีม่วง ด้านที่ 2 ด้านภักดี แสดงออกถึงความรัก สำนึก ภูมิใจในชาติ และผูกพันหวงแหนในผืนแผ่นดินไทย ปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิในฐานะพลเมืองดีที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ มีความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ ด้านที่ 3 ด้านภูมิใจ เป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองและส่วนรวมในการดำเนินชีวิตในสังคมรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่บุคคลควรปฏิบัติตามครรลองของสังคมที่กำหนดไว้ และต้องเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง วิทยากรโดย อาจารย์ขวัญดาว มาอยู่ และอาจารย์นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี ด้านที่ 4 ด้านพากเพียร ให้ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงาน เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร มานะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร บุญปั้นและผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา รักสกุลพาณิชย์อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ อาจารย์ ดร.ธาริกานต์ ธนัญชยะกุล และอาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข เพื่อส่งเสริมพลังอำนาจประชาชาชนในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข และทำให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้สูงอายุจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม