ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ส่งเสริมพัฒนาครัวเรือน ต่อยอดอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ (ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง) เรื่อง “การสานตะกร้า ที่ใส่แก้วเยติ และการพับเหรียญโปรยทาน”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมพัฒนาครัวเรือน ต่อยอดอาชีพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ (การส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง) เรื่อง “การสานตะกร้า ที่ใส่แก้วเยติ และการพับเหรียญโปรยทาน” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน ณ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม