ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและมีศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม