ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นครู และประสิทธิ์ประสาทวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาก่อนที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยเอก ดร.สมชาย แก้วเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกพุทธา (อดุลราษฎร์บำรุง) เป็นวิทยากรผู้ประกอบพิธีโดย จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม