ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวันมาฆบูชา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมในพิธี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” โดยมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม