ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer)

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมกนกกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) กิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้นำนักศึกษาทั้งในส่วนขององค์การนักศึกษาสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้ Up Skills องค์ความรู้ทักษะวิศวกรสังคม และ Up Skills เครื่องมือของวิศวกรสังคม เพื่อที่จะสามารถพัฒนานักศึกษาไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนนักศึกษาได้เกิดทักษะและกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 4 ทักษะ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนวัตกร นำไปสู่การเป็น "วิศวกรสังคม" (Social Engineer)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจกับผู้นำนักศึกษา โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (หน่วยซีล) มาดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำนักศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม