ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนสาธิตมัธยม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไปพร้อมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนเป็นการสร้างการร่วมแรงร่วมใจระหว่างนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงานให้เกิดความสมานสามัคคี จัดขึ้น ณ วัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม