ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนรำในการแสดงละครนอก เรื่อง “ไกรทอง ตอน พ้อบน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย์นพวรรณ จันทรักษา นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต อาจารย์ศราวุธ อารมณ์ชื่น นาฏศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต อาจารย์จริยา สุขธรรม นาฏศิลปินชำนาญงาน และอาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจทักษะด้านนาฏศิลป์อย่างถูกต้อง สามารถนำไปถ่ายทอดเผยแพร่และใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้อง โดยได้ความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 3202 อาคารท่ากายี (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม