ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (8 มีนาคม 2566) นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมพิจารณาและมีมติในวาระต่าง ๆ ได้แก่ 1. อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 71 ราย 2. อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) จำนวน 10 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 3. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร (สมอ.08) 4. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2565) (สมอ.08) 5. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Otsuma Women’s University, ประเทศญี่ปุ่น 6. เห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7.อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย 8.อนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย 9.รับทราบการรายงานข้อมูลจำนวนคณาจารย์แบ่งตามวุฒิการศึกษาและคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 10.รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 11.รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม