ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและออกภาคสนามเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต สาขาวิชาภาษาไทย : ตามรอยวรรณศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจวรรณคดี วรรณกรรมไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญรองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรนำชม ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม