ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ พิจารณา (ร่าง) แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม