ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม