ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “จริยธรรมสำหรับนักศึกษา” ให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการรวมทั้งวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ และ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาและแหล่งโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม