ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัด OIT ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัด OIT” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และรองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ITA เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก คุณภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัด OIT และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีบุคลากรที่ดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการจัดทำเอกสารประกอบตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมิน และเพื่อทราบถึงรายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม