ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ มีสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 ณ วัดนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล เป็นวิทยากร ให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตนเอง สังคมและโลกยุคปัจจุบัน และสามารถอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 33 คน ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากองค์การเทศบาลตำบลนครหลวง และได้รับเกียรติจาก คุณบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม นายกเทศมนตรีตำบลนครหลวง เป็นประธานในพิธี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม