ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นโมก งานสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จ” ให้กับทีมคณะกรรมการนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติจาก คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้พร้อมด้วย คุณวิศรุต ครองโพธิ์ ผู้ช่วยวิทยากร พร้อมทีมงาน โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีมและองค์กร ตลอดจนช่วยผลักดันให้เกิดพลังของทีม (Synergy) นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักและเงื่อนไขในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กระบวนการนี้จะผลักดันให้นักศึกษามีความเป็นหนึ่งเดียวมีเป้าหมายเดียวกัน และสามารถนำพาทีมและองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม