ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดย คุณอรนุช หงวนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คุณพรพรรณ เผือกผ่อง นักวิชาการ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม