ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการสานพัด ส่งเสริมพัฒนาตลอดจนบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอบรมสืบสาน ภูมิปัญญาการสานพัด และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการอบรมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการสานพัด ส่งเสริมพัฒนาตลอดจนบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งที่เปิดสอนของแต่ละหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนพลวัตทางภูมิปัญญาระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับชุมชน และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พัดสานบ้านสำพะเนียง ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม