ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

าขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงานค้นหาพลังงานแห่งอนาคต ภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

ระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 45 คน ได้เข้าศึกษาดูงานค้นหาพลังงานแห่งอนาคต ภายในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งนักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ระดับดีมาก จำนวน 2 รางวัล และ ระดับดี จำนวน 2 รางวัล

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม