ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับเทศบาลตำบลบางกระสั้น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับเทศบาลตำบลบางกระสั้น ได้รับเกียรติจาก นางสาวสรัญญา ลีวัฒนะ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระสั้น เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ และนายธนิษฐ์ วงษ์คำ ปลัดเทศบาลตำบลบางกระสั้น โดยอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ ประธานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและบริการวิชาการตามศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางกระสั้น) เพื่อให้การสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามหลักสูตรกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการ องค์กรภาครัฐ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม