ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวันเก๋า” ครั้งที่ 6 และพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส.ปันสุข ปลุกพลังวันเก๋า” ครั้งที่ 6 และพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานร่วมลงนาม MOU โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลงนามบันทึกความร่วมมือ และนายดิเรก มากผาสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กับอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ ประธานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและบริการวิชาการตามศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเอง ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ การสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย กิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความสนุก รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม